تصاویر دیدنی از پشت صحنه مناظره ۹۲

توصیه نامزد ها به درگیر شدن بیشتر در بحث و محدود شدن وقت نهایی آنان در مناظره به همین دلیل!
صفحه  از ۲