ضرغامی در ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا
کارنامه قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های بزرگ ملی افتخار آفرین است.

کارگزاران این قرارگاه بیشتر اهل عمل اند تا حرف!

حمله سامان یافته به این کارنامه به دلیل همین کارآمدی است.