افزایش عوارض خروج از کشور
افزایش که اخیراً به عنوان تقویت منابع درآمدی دولت تعیین شده را می‌توان با محدود کردن سفرهای خارجی دولتی و حاکمیتی تأمین کرد.