حیات طبیعت حیات همه ی ماست
به خانم ابتکار گفتم هر وقت عکس یوز ایرانی می بینم ، یاد شما می افتم ! رویدادهای نادر امنیتی نباید آزادی عمل فعالان و NGO ها را محدود کند. حیات طبیعت حیات همه ی ماست.