آفتابه دار مسجد شاه
بعضی آدم ها حکم "آفتابه دار مسجد شاه" را دارند. جلوی بسیاری کارهای لازم را می‌گیرند ، چون با آنان هماهنگ نشده است. در دوران مسئولیتم بعضی از این آدمها را تجربه کردم. حیف که قدری دیر آنان را شناختم. هزینه های مقابله با این افراد خیلی شیرین است.