برخی وزرا در طور چهارسال یک بار فرصت دیدار روحانی را داشتند