مرثیه ی پیام رسان های داخلی، حاکی از ضعف مفرط تدبیر و اقدام در سطح ملی است
مرثیه ی پیام رسان های داخلی، حاکی از ضعف مفرط تدبیر و اقدام در سطح ملی است. فقدان مدیریت متعهد در برکشیدن ظرفیت های ملی فاجعه بار است. مسئول حذف بخش قابل توجهی از رسانه های کشور از این صحنه کیست؟ دولت، متولیان اپراتورهای همراه و نهاد های اطلاعاتی، همه مسئولند!