اگر توصیه های به موقع رهبر انقلاب به آنان نباشد، فاتحه قانون در کشور خوانده می‌شد
آنقدری که روسای محترم جمهور با تشخیص فردی، قانون را دور زده و یا مقابل آن ایستاده‌اند، ولی فقیه از حکم حکومتی قانونی استفاده نکرده است! اگر توصیه های به موقع به آنان نباشد، فاتحه قانون در کشور خوانده می‌شد.