دانشجویان عدالتخواه رویش های انقلابند
دانشجویان رویش های انقلابند. آنان مانند "اویس قرنی" از صحابه کبار رهبر جامعه اند ، حتی اگر او را ندیده و یا سخنان او را نشنیده باشند. همواره کسانی هم هستند که دائماً با امام و رهبر جامعه در یک دیده می شوند ولی فاصله شان زیادتر از آنهاست.