کنایه ضرغامی به سخنان عروس و مادرشوهری روحانی در مورد برجام