سپاه و حزب الله باید پرچمدار دفاع از حقوق مردم باشند
امروز در نشست هادیان سیاسی سپاه گفتم، سپاه در انجام ماموریت پاسداری از انقلاب، هیچ خط قرمزی ندارد. خط قرمز واقعی ناکارآمدی و ضعف در نحوه ی اجرا و غفلت احتمالی از افکار عمومی است. سپاه و حزب الله باید پرچمدار دفاع از حقوق مردم باشند.

در چهل سالگی انقلاب،نیروهای انقلابی و بسیجی باید در آسیب‌شناسی و نهضت اصلاح در شیوه های نادرست گذشته پیشگام دیگران باشند. شجاعت و باور عمیق آنان به انقلاب و رهبری،ضامن توفیقات آنهاست.