هاشمی مرد بزرگی بود
هاشمی مرد بزرگی بود و کارهای بزرگی در کشور با حمایت او انجام شد. روحش شاد! اما بسیاری از مدعیان پیروی از او، فقط نقاط ضعف اش را الگو قرار داده اند و از نقاط قوت هاشمی بزرگ بهره ای ندارند.