بگذاریم این یکی برای ما بماند!
برادرم، حسین شریعتمداری، در مقاله ای، آقای رئیسی را به ذوالقرنین تشبیه کرده اند. با رقیب تراشیدن برای کوروش کبیر خیلی موافق نیستم! بگذاریم این یکی برای ما بماند! امروز، اشکال این گونه قیاس ها را به خود ایشان عرض کردم. البته توضیحاتی داشتند.


برای مشاهده صفحه رسمی توئیتر مهندس عزت الله ضرغامی کلیک کنید