ارائه آمار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!
جان باختگان حوادث اخیر، ترکیبی از شهدای والامقام امنیت، اشرار و اغتشاشگران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور داشته اند. وزیر کشور به عنوان رئیس "شاک" و فرمانده کنترل حوادث، باید در زمان مناسب که آمادگی دارد، شفاف سازی نماید. ارائه آمار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!


صفحه رسمی توئیتر مهندس عزت الله ضرغامی