عقب‌افتادگی
لشکر نا امیدان از اصلاح را واقعی تر از لشگر گرسنگان می دانم. معتقدم پیشران اعتراضات، افزایش شکاف طبقاتی، احساس تبعیض و نگرانی از "عقب‌افتادگی" است. دولتمردان باید درک درستی از کسی که احساس می‌کند، چیزی برای از دست دادن ندارد داشته باشند.