سیلی اول


پایگاه‌های آمریکایی اطراف ما فراوان، ذخیره موشک‌ها فراوان تر، توان #تولید_انبوه بومی هم بی‌‌‌نهایت و شهامت پرتاب هم فوق تصور! #ترامپ می گوید مشغول بررسی خسارت ها هستیم. مشغول باش! #سیلی_دیشب