خراسان جنوبی!
چندی قبل برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید سرلشکر ناصری به بیرجند رفتم. بعد ازبرنامه از بیرجند تا زاهدان، از نقاط مرزی شرق کشور بازدید داشتم و با مردم و دست اندرکاران مدیریت مرزها صحبت کردم.
متأسفانه همسایگان شرقی ما پایگاه بزرگ کادرسازی تروریست‌ها و پناهگاه اشرار جنایت پیشه است.
با این وجود مرزداران شجاع ما به نسبت مرز طولانی در انجام مأموریت های شان بسیار موفق اند.
جاده سراسری مرزی، استقرار دکل های برق و تجهیز پایگاه ها و برجک ها به ابزار پیشرفته دیده بانی و برخورداری از امکانات آفند و پدافند و آموزش مناسب نیروها حاکی از توجه جدی نظام به مسئله امنیت مردم عزیزمان است.