اثر تاریخی ۲ هزار ساله که محل جولان معتادان شده است!!!
سال‌هاست وسط شهر سمنان یک اثر تاریخی ۲ هزار ساله محل جولان معتادان شده و شهرداری هم یک بنای بلند چسبیده به آن ساخته است! دستوراتی برای نجات بخشی اثر صادر کردم تا اعتبار کاوش آن را تامین کنم. دیوار زندان سابق، مقابل محل مرمت کاروان سرای عباسی را هم خراب می کنیم.