آب طلب نکرده همیشه مراد نیست!
امشب بیننده‌ی سخنان زیبا و حکیمانه‌ی فاضل نظری در برنامه‌ی بسته پیشنهادی شبکه دو سیما بودم. دوره‌ی وعظ و اندرزهای نخ نما و کم خاصیت گذشته است. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند