مشکل امروز ما"فقه"نیست!
امروز میهمان اتاق بازرگانی بودم.بیشتر شنیدم تا بگویم. در پاسخ به پیشنهاد"فقه گردشگری"گفتم مبانی دینی این حوزه را جمع آوری کرده و به آن مسلطم! مشکل امروز ما"فقه"نیست.مشکل ناکارآمدی و پوسیدگی روشها و ساختارهاست.و زدن زیر میز کسانی که از آن نفع می‌برند. باز هم به "اتاق" خواهم رفت.