ملاقات مردمی
در سفرهای استانی رییس جمهور ، وزرا به نمایندگی از دولت ملاقات حضوری و رودررو با مردم دارند  ، به مشکلات آنان رسیدگی و تصمیم گیری می کنند.

از مادر جوانی که نوزادش بیماری خاص دارد و دارویش پیدا نمی شود تا سرمایه گذارانی که به دلیل موانع موجود کارشان جلو نمی رود.

دراین ملاقات ها ، فاصله ی طبقاتی جامعه هم بخوبی قابل رویت است.

اگر سرمایه ی کارآفرینان به درستی هدایت شود ، ضریب جینی هم کاهش می یابد.