منتقد ضرغامی ۱۲
روزنامه شرق - یک لشکر مقابل روحانی