منتقد ضرغامی ۱۸
آمدنیوز
آیا می‌دانستید در زمان ریاست ضرغامی بر صداوسیما با تبلیغات اغوا کننده و مسموم این سازمان،حدود۲۵هزارخانواده ایرانی اموال خودشان را در پدیده شاندیز از دست دادند؟/آمدنیوز