فیلترینگ اینستاگرام رمز عملیات دوقطبی سازی انتخابات۱۴۰۰ است
فیلترینگ اینستاگرام، رمز عملیات دوقطبی سازی انتخابات 1400 است. حساسیت من به این موضوع نه از باب انتخابات، بلکه از دریچه‌ی "زندگی مردم" و احترام به حق تشخیص آنهاست. دوران "صغیر" دانستن مردم و احساس وظیفه‌ی "قیمومیت" بر آنان، سپری شده است.