کد خبر: ۱۷۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸
مردی و کاری ،از توصیه های کلیدی رهبر انقلاب به من و همکارانم بود. پیش نیاز ممحض شدن در مسئولیت های مهم و خطیر جدید، فارغ شدن از اشتغالات ماضی است. روح تنسیق ، تسریع است. منظور از این توییت فرد خاصی نیست!