ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
2 خیر

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟