ضرغامی

برخی محورهای مصاحبه مهندس ضرغامی با روزنامه اعتماد (97/2/29)

رفتار رسانه‌ملي در ٨٨ ،صد درصد درست بود

اگر یک ذره مردانگی در سیاسیون باشد خیلی چیزها حل می‌شود
منتقد ضرغامی