ضرغامی

فضای مجازی می‌خواهد ما را نجات بدهد. آمده انقلاب اسلامی را نجات بدهد.
ظرافت‌ها و ظرفیت‌های تحقق شعار سال چیست؟