ضرغامی

محور های گفتگوی تفصیلی مهندس ضرغامی با روزنامه آفتاب یزد امروز (96/12/19)

خودم را جزو جریان اصولگرا نمی دانم

برخی محورهای سخنرانی مهندس ضرغامی در جامعه اسلامی مهندسین (5 اسفند 96)

مدیران لازم نیست حتماً «مهندس» باشند