اگر جنگ نمی شود به خاطر مقاومت است نه مذاکره

دانشگاه جامع امام حسین ع - خرداد 98

شهید مطهری با کامیون رد نمی شد!

خانه موزه شهید مطهری - اردیبهشت 98

خدمت فضای مجازی!

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان - اردیبهشت 98

مسجد سلیمان!

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان - اردیبهشت 98

ضربه جانماز آبکش ها!

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان - اردیبهشت 98

ریزش رویش ها!

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان - اردیبهشت 98

ضرورت جوان گرایی

نمازجمعه تهران - 15 سال قبل
صفحه  از ۸