کد خبر: ۱۹۸۳
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹

روز تولد من با «روز مهندس» مقارن است. بچه‌هام میگن، امسال جفت شیش آورده‌ام!
ششم اسفند شصت سالگی! به برکت این تقارن، امروز دیوار کهنه حیاط دفتر ما فرو ریخت! مبارکه!
تا سقف اتاق‌مان پایین نیامده، بی‌خیال این تقارن خواهم شد! جوک مهندسی قدیمی رو هم بشنوید.
قرار شد بین بهشت و جهنم پل بزنن. نصف از طرف بهشتی‌ها و نصف از سوی جهنمی‌ها.
ظرف مدت کمی نصفه پل از سوی جهنمی‌ها تکمیل شد. نصفه دوم هم هیچ پیشرفتی نداشت!
علت رو بررسی کردن، دیدن توی کل بهشت یک مهندس ساختمان پیدا نمیشه!
البته تا دلتون بخواد مهندس انتخابات داره! این آخری مال خودم بود