کد خبر: ۲۶۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸
دوشنبه ۹/۲۹ با  ۵ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دیدار داشتم. آقایان منتظری ، نقد علی ، آوایی ، شریعتی و عباسی از حوزه های انتخابیه، دزفول، گرگان، خمینی شهر، بهشهر و کازرون

درباره مسائل خاص حوزه انتخابیه آنان بحث هایی مطرح شد که برای من جدید بود.
تصمیمات مناسبی گرفتیم و دستوراتی برای حل برخی مشکلات آنجا صادر شد.