کد خبر: ۸۹۲
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۴
هوای سرد حیاط ما را به داخل کشوند!
از تغییر محیط استقبال کنیم. خاصیت دارد و برای همه فرصت است.
فارس در دوره سید نظام توسعه یافت و کادر سازی کرد و خدمات دیگر.
خداقوت!