ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
57.89%
2 خیر
42.11%
تعداد کل آراء : 19

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟