ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
51.72%
2 خیر
48.28%
تعداد کل آراء : 29

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟