ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
46.15%
2 خیر
53.85%
تعداد کل آراء : 26

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟