ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
44%
2 خیر
56%
تعداد کل آراء : 25

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟