ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
55%
2 خیر
45%
تعداد کل آراء : 20

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟