ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟
1 بله
45.83%
2 خیر
54.17%
تعداد کل آراء : 24

ایا با توقیف هفته نامه 9 دی موافقید ؟