صف و ستاد

برنامه‌ی جمعی ورزشی با مدیران سازمان با هدف پیگیری اهداف مدیریتی معمولاً در دستور کارمان بود. عکس مربوط به حضور شورای معاونین در ارتفاعات کلک چال است.

مطهری شناسی ۲

قدرت مسأله‌یابی

مطهری شناسی ١

بلوغ اجتماعی
صفحه  از ۳۵