کد خبر: ۲۶۶۶
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۴
برنامه دستخط - 22 بهمن 1400

شهید مطهری می‌گوید: ایران مقتدر آن روز در تمام جنگ‌ها از مسلمین شکست خورد. به رغم اینکه ایران به لحاظ تعداد، پیشرفتگی سلاح و مهارت رزم به مراتب از مسلمین برتر بودند. او معتقد است حتی صرف ایمان مسلمین آنان را پیروز نکرد. ایران پهناور و ١٤٠ میلیونی آن روز می‌توانست به راحتی سپاه حداکثری و تجمیع شده ٥٠ هزار نفری مسلمین را تارومار کند. ولی به دلیل نارضایتی مردم از حکومت پادشاهان و جامعه به شدت طبقاتی آن روز ایران و شعار مساوات و برادری و عدالتخواهانه مسلمین، خود ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفتند و شاهان را سرنگون کردند.